دانلود (رابطه اخلاق کار اسلامی با تعلق خاطر کاری)

امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شوید
هموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _رابطه اخلاق کار اسلامی با تعلق خاطر کاری_خوش امدید.امیدوارم بهره کافی را از رابطه اخلاق کار اسلامی با تعلق خاطر کاری ببرید

مقاله مدیریت، چکیده: اخلاق کار اسلامی یک جهت گیری به سوی کار و رویکردهای شغلی به عنوان یک ارزش در زندگی بشر است. این مقاله با هدف بررسی رابطه اخلاق کار اسلامیبا تعلق خاطر کاری معلمان شهرستان خوسف در سال تحصیلی 93-92 انجام شد. روش پژوهش از نوع همبستگی توصیفی می باشد. یافته ها نشان داد که بین اخلاق ..


ادامه مطلب نوشته شده توسط ادمین در تاریخ 2018-02-13 03:37

مطالب مرتبط دیگر در این دسته بندی